Yoga notes #3 - some common Asana steps - Hatha Ashtanga Vinyasa

1. Tadasana
2.Vriksasana
3.Utthita Trikonasana
4.Parivritta Trikonasana
5.Utthita ParsivKonasana
6. Parivritta Parsivakonasana
7. Virbhadrasana I
8. Virbhadrasana II
9. Virbhadrasana III
10. Ustrasana (Camel)
11. Utkatasana
12. Pada Angusta Asana
13.Padahastasana
14. GarudAsana
15.SalabhAsana (locust)
16.Makarasana (crocodile)
17. Dhanurasana (bow)
Urdhava Dhanurasana
18. Chaturanga Dandasana
19. Bhujanga asana (snake)
20. Urdha Mukha Svanasana ( upward dog)
21. Adho Mukha Svanasana ( downward dog)
22. Nava asana (boat)
23. Gomukh asana (cow)
24. Siddhasana + side twists
25. Virasana
Supta Virasana
 
25. Baddha konasana (butterfly)
  
26. Padmasana (lotus )
Buddha Padmasana
27. Mayurasana (peackock)
28. Sarvangaasana
29. Shirsasana
30. Shavasana
Sun Salutation Sequences (12 positions)